Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów oraz szkoleń, warsztatów i kursów przez stronę serwisu www.miladubiela.pl

1.Definicje

Administrator

Administratorem danych w rozumieniu przepisów RODO jest firma MDExpert Maciej Dubiela z siedzibą w Rokitkach (83-112) przy ul. Tczewskiej 87i m 3, posiadająca numer NIP 5932084593 i numer regon 366971817.

Uczestnik

To osoba fizyczna lub firma, zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykupiła płatną usługę szkoleniową realizowaną przez MDExpert lub też wyraziła zainteresowanie i dokonała zapisów na bezpłatne szkolenia w formie warsztatów czy webinarów lub innych oferowanych usług lub produktów dostępnych w serwisie lub przeprowadzanych na zewnętrznych platformach, z którymi firma MDExpert ma zawarte stosowne umowy współpracy lub jest umocowana prawnie do korzystania z ich ofert. Uczestnik każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Treści zgód są każdorazowo opisane przy pozostawianiu przez Uczestnika swoich danych osobowych.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka Prywatności MDExpert

Zbiór procedur i obowiązków Administratora i Uczestnika. Dostępna na stronie www.miladubiela.pl

Serwis

To strona www.miladubiela.pl oraz aktualna strona platformy szkoleniowej, która dostarcza szkolenie w formie elektronicznej za pośrednictwem, której firma MDExpert realizuje umowę sprzedaży między nią a Uczestnikiem.

Produkty i usługi

Wszystkie produkty, towary i usługi oferowane i sprzedawane bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przez niego przy opisie danego produktu lub usługi.

Materiały bezpłatne

Wszystkie zamieszczane na stronie materiały, które Uczestnik może pobrać i wykorzystać wyłącznie do celów poszerzenia wiedzy z danego zakresu. Materiały te nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, udostępniane ani w jakikolwiek sposób sprzedawane przez Uczestnika. Administrator zastrzega sobie prawo do własności intelektualnej udostępnianych materiałów.

Webinary

Internetowe szkolenie organizowane w formie płatnej lub bezpłatnej przez Administratora lub osoby zaproszonej do współtworzenia wydarzenia przez Administratora. Forma takiego szkolenia ma na celu zachęcić Uczestnika do aktywnego udziału oraz może zachęcać do zakupu innego produktu lub usługi.

Zamówienie.

Poprawne wypełnienie formularza zawartego na stronie Serwisu, które upoważnia do zawarcia umowy między Uczestnikiem, a Administratorem i zakupu produktów lub usług przez Uczestnika na warunkach określonych przez Administratora.

Umowa i jej czas trwania.

Dokument, wiadomość e-mail lub otrzymanie indywidualnego dostępu do platform szkoleniowych, który potwierdza wypełnienie zamówienia, zapłatę oraz konsekwencje wszystkich zobowiązań obu stron.

Płatności.

Płatności mogą być realizowane przez:

 • Zewnętrznych operatorów, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę i którzy działają zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przelew bankowy wykonany bezpośrednio na konto Administratora po uprzednim podaniu numeru konta bankowego Uczestnikowi.

Każdorazowa wymagana forma płatności przy zakupie danego produktu lub usługi jest ustalana wyłącznie przez Administratora i opublikowana na stronie Serwisu przy każdym produkcie lub oferowanej usłudze.

Cena

Cena produktu lub usługi każdorazowo podawana na stronie Serwisu przed założeniem zamówienia i dokonania zakupu przez Uczestnika, którą Uczestnik zobowiązany jest opłacić przed zawarciem Umowy.

Formularz zapisu

Formularz zamieszczony na stronie Serwisu, na którym Uczestnik podaje dobrowolnie dane niezbędne do należytego wykonania umowy przez Administratora. Uczestnik każdorazowo oświadcza, że dane zawarte w formularzu są danymi prawdziwymi i aktualnymi.

Indywidualny dostęp.

Dostęp do platformy szkoleniowej, nadawany dla każdego Uczestnika indywidualnie, w postaci wysłania loginu i przejściowego hasła do platformy na adres e-mail podany w zamówieniu lub/i formularzu zapisu, na której zamieszczone są płatne i bezpłatne szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie przekazywania danych do logowania osobom trzecim nie będącą stroną umowy między Administratorem a Uczestnikiem.

Newsletter

Darmowe materiały edukacyjne, informacyjne, marketingowe przesyłane na adres mailowy Uczestnika.

Regulamin

Zbiór aktów prawnych, wymogów, opisów działania Administratora i przepisów, z którymi Uczestnik się zapoznał i w pełni je akceptuje, przed skorzystaniem i zakupem produktów lub usług.

Wymogi techniczne dla Uczestnika

Minimalne wymagania techniczne jakie musi spełnić Uczestnik do prawidłowego korzystania z Serwisu.

 

2.Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów i usług oferowanych i zamieszczonych na stronie serwisu miladubiela.pl

 • Uczestnik w przypadku wyrażenia chęci skorzystania z darmowych usług lub zakupu produktów lub usługi, każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Jest również zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i potwierdza ten fakt oraz akceptuje go w całości.
 • W celu zakupu Uczestnik najpierw dokonuje zamówienia na stronie Serwisu. Dokonanie zamówienia jest jednoznacznym z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją regulaminu.
 • Umowa sprzedaży między Administratorem, a Uczestnikiem zawierana jest na odległość. Warunki odstąpienia opisane są w punkcie „odstąpienie od umowy”.
 • Do skorzystania ze szkolenia umieszczonego na dedykowanej platformie Uczestnik musi posiadać stabilne łącze internetowe oraz dostęp do dowolnej graficznej przeglądarki internetowej. Za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie sprzętu Uczestnika, Administrator nie odpowiada.
 • O awariach, planowych przerwach Serwisu w związku z pracami modernizacyjnymi lub problemów technicznych Administrator będzie informował na stronie Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dodatkowych regulaminów dostępnych dla wybranych produktów lub usług. Każdorazowo będzie informował o tym Uczestnika.
 • Uczestnik wykorzystuje Serwis wyłącznie do prywatnego użytku.
 • Administrator ma prawo do zamieszczania treści reklamowych na stronie Serwisu.

 

3.Umowa, zamówienie i zakup

 • Uczestnik po wybraniu produktu zamieszczonego na stronie Serwisu wypełnia zamówienie podając wymagane dane niezbędne do realizacji umowy.
 • Przed złożeniem zamówienia Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia i akceptacji warunków Regulaminu i Polityki Prywatności przez wykorzystanie pola „znam i akceptuje”.
 • Zakupu dokonuje się przez wybór przycisku „kupuję i płacę” .
 • Nazwa przycisku, który przekierowuje do płatności internetowych, może być zmieniona i dostosowana w zależności od specyfiki lub ceny danego produktu.
 • Administrator udostępnia możliwość płatności online przez wykorzystanie do tego autoryzowanych operatorów płatności internetowych. Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować warunki poszczególnych serwisów, w tym warunki składania ewentualnych reklamacji. Każdy serwis może posiadać własne Regulaminy i inne warunki składania reklamacji. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem płatności autoryzowanego operatora i go akceptuje. Uczestnik dokonuje sam wyboru formy płatności online na stronie operatora. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy i działania na stronie zintegrowanych operatorów płatności oraz innych stron/serwisów nie należących do Administratora.
 • Po wypełnieniu Formularza Uczestnik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją o poprawności złożenia Zamówienia.
 • Wszystkie podane Ceny na stronie serwisu są cenami brutto. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z aktualną ceną wybranego produktu i po dokonaniu zapłaty nie żąda względem Administratora żadnych roszczeń.
 • Administrator oświadcza, że może wprowadzać do oferty ograniczone w czasie rabaty, promocje, zniżki. Wszystkie informację dotyczące czasu trwania promocji oraz regulaminy danych promocji będą na bieżąco aktualizowane. W sytuacji gdy Uczestnik zakupi szkolenie lub produkt w promocyjnej cenie w określonym czasie i skorzysta z prawa odstąpienia, a cena tego produktu wzrośnie, Uczestnik otrzyma zwrot kwoty za zakupiony produkt lub usługę wyłącznie po spełnieniu określonych „zasad odstąpienia” i zawsze po cenie zakupu za jaką Uczestnik tego zakupu dokonał.
 • Administrator udostępnia również możliwość opłat abonamentowych. Opłata taka wiąże się z comiesięcznym obciążeniem karty kredytowej (lub innej karty płatniczej) Uczestnika, zawsze po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika. Cykliczna, comiesięczna, płatność abonamentowa z karty kredytowej Uczestnika jest realizowana przez dodatkowy formularz, gdzie wymagane jest podanie numeru karty kredytowej lub innej karty płatniczej oraz jej terminu ważności. Miesięczna opłata abonamentowa pobierana jest zawsze z góry na kolejny miesiąc rozliczeniowy. Uczestnik zobowiązuje się do zapewnienia środków na karcie płatniczej, wystarczających na pokrycie opłaty abonamentowej. W przypadku braku środków i nie spełnienia obowiązku zapłaty za kolejny okres abonamentowy, usługa abonamentowa zostanie wyłączona. Przewidziane są 3 próby pobrania środków. Anulowanie opłaty abonamentowej wiąże się z automatycznym anulowanie dostępów do platformy szkoleniowej lub zaprzestania korzystania z produktów abonamentowych przez Uczestnika. Każdorazowo Administrator wyśle informację o anulowaniu usługi abonamentowej. Administrator zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty abonamentowej w każdym momencie jednak z 30-dniowym wyprzedzeniem. Informacja ta każdorazowo zostanie przekazana Uczestnikowi w wiadomości e-mail. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na podniesienie opłaty abonamentowej to ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu.
 • Realizacja zamówienia produktu lub usługi zostaje rozpoczęta po otrzymaniu, na konto bankowe Administratora, od Uczestnika, całej kwoty ceny za zakupiony produkt lub usługę wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Cena i dodatkowe koszty zawsze są podane przy danym produkcie lub usłudze na stronie Serwisu.
 • Po uzgodnieniu szczegółów zamówienia usługi z Uczestnikiem, Administrator lub osoba upoważniona przez Administratora rozpocznie proces dostarczenia usługi zgodnie z opisem produktu na stronach Serwisu.
 • Umowa zostaje zawarta po przesłaniu przez Administratora na adres e-mail Uczestnika potwierdzenia otrzymania zamówienia lub/i potwierdzenia otrzymania zapłaty, a w przypadku usług szkoleniowych odbywających się na platformie szkoleniowej, przesłania indywidualnych uprawnień do logowania do platformy szkoleniowej.
 • Uczestnik po dokonaniu zapłaty za produkt lub usługę może otrzymać fakturę w formie elektronicznej (format pliku pdf). Jednakże, aby uczestnik otrzymał fakturę musi ten fakt zgłosić w trakcie realizacji zamówienia. Służy do tego przycisk „chcę otrzymać fakturę”. Zgodnie z aktualnymi przepisami faktura musi być wystawiona w dniu zakupu produktu lub usługi.
 • Umowa obowiązuje w czasie określonym i indywidualnie podanym przy każdej usłudze odrębnie. Administrator zobowiązuje się do podania czasu trwania umowy na każdej stronie Serwisu promującej daną usługę. Standardowy czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy. Administrator może jednak skrócić lub wydłużyć czas trwania umowy informując o tym Uczestnika. Administrator może zmienić czas trwania umowy w jej trakcie trwania pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika.

4. Wycofanie oferty

Administrator zastrzega sobie prawo do każdorazowego wycofania oferty, a co za tym idzie natychmiastowego rozwiązania umowy pod warunkiem zaistnienia nadzwyczajnych sytuacjach tj.:

  1. Choroba i śmierć Administratora.
  2. Siły wyższe, które uniemożliwiają realizację i spełnienie warunków umowy przez Administratora, a Administrator nie miał ani bezpośrednio ani pośrednio wpływu na działanie siły wyższej.
  3. Zaprzestanie/wycofanie się ze współpracy kontrahentów Administratora, którzy dostarczają rozwiązania teleinformatyczne w tym platformę szkoleniową, hosting, domenę, płatności internetowe.
  4. Zaprzestanie/wycofanie się ze współpracy kontrahentów Administratora, którzy dostarczają inne produkty lub usługi oferowane i udostępniane na pośrednictwem Serwisu.
 • Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy opublikowane są w punkcie „Odstąpienie od umowy”.

5. Płatności

Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Każde zamówienie po godzinie 17.00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy będzie realizowane następnego dnia roboczego.

Płatności mogą być realizowane przez:

 • Zewnętrznych operatorów, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę, a dostęp do tych płatności wybiera Uczestnik na stronie Serwisu. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie płatności od operatorów płatności na konto Administratora.
 • Przelew bankowy wykonany bezpośrednio na konto Administratora po uprzednim podaniu numeru konta bankowego Uczestnikowi. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail Administratora.
 • System ratalny udostępniany przez operatorów płatności internetowych lub bezpośrednio przez Administratora. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie płatności od operatorów płatności lub banku na konto Administratora.

Każdorazowa wymagana forma płatności przy zakupie danego produktu lub usługi jest ustalana wyłącznie przez Administratora i opublikowana na stronie Serwisu przy każdym produkcie lub oferowanej usłudze.

6.Własność intelektualna, prawa autorskie

 • Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania, bez pisemnej zgody Administratora, swoich indywidualnych dostępów do platformy szkoleniowej osobom trzecim ani udostępniania żadnych materiałów szkoleniowych w tym zakupionych kursów, innym osobom. Za brak spełnienia tego wymogu, Administrator może żądać od Uczestnika, odszkodowania za utracone korzyści materialne, w wysokości pięciokrotnej ceny łącznie zakupionych produktów lub usług przez uczestnika.
  • Uczestnik oświadcza, że materiały wykorzysta wyłącznie do prywatnych celów edukacyjnych.
  • Administrator oświadcza, że wszystkie materiały udostępniane na stronie Serwisu lub w trakcie szkolenia, kursu, wydarzenia, webinaru, są jego intelektualną własnością chronioną prawem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych Ustaw chroniących Administratora w kwestiach utraty jego dóbr jako autora.

7.Cena

Wszystkie ceny produktów i usług podawane są na stronie Serwisu bezpośrednio przed dokonaniem zamówienia i zakupu przez Uczestnika. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania ofert stałych lub promocyjnych z wykorzystaniem rabatów i kodów promocyjnych w określonym przedziale czasowym podając informacje na stronie Serwisu. Uczestnik nabywając produkt w cenie stałej lub promocyjnej potwierdza fakt zapoznania się z aktualną ceną akceptując ją w trakcie składania Zamówienia na stronie Serwisu.

8.Zmiana terminu wykonania umowy

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi szkoleniowej, webinarów, wydarzeń czy startu kursów. Każdorazowo Administrator poinformuje o starcie usługi lub nowym terminie Uczestnika drogą mailową. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z tą informacją i ją akceptuje.

9. Odstąpienie od umowy

 • Uczestnik, który posiada status konsumenta czyli osoby fizycznej nie wykorzystującej zakupionego produktu lub usługi na cele prowadzenia działalności gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od dnia jej zawarcia pod warunkiem, iż skorzystał z innego produktu lub usługi niż usługa cyfrowa nie zapisana na nośniku materialnym.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14- dniowego terminu odstąpienia w przypadku usług cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, które dostarcza Administrator. Do usług takich należą każdorazowo szkolenia lub kursy online osadzone na specjalnie przygotowanych platformach szkoleniowych (nie osadzonych na nośniku materialnym) przez Administratora, do których Uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp (login i hasło) nadany przez Administratora, po opłaceniu zamówienia. Otrzymanie dostępu jest jednoznaczne z należytym wykonaniem usługi przez Administratora, a to oznacza, że Uczestnik traci prawo do skorzystania z 14-dniowego odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem o świadczeniu usług cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym.
 • Uczestnik oświadcza, że akceptuje utratę prawa do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni przy zakupie usług cyfrowych na odległość, do których otrzymuje indywidualny dostęp na platformie szkoleniowej i został poinformowany o tym prawie.
 • Odstąpienia od Umowy innej niż umowa na usługi cyfrowe nie osadzone na nośniku materialnym, Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora:  czesc@miladubiela.pl zatytułowanej „odstąpienie od umowy” jednocześnie oświadcza, że rezygnuje z prawa do „okresu karencji”. Administrator oświadcza, że zwrot za zakup produktu lub usługi zostanie zrealizowany nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Uczestnika o odstąpieniu od umowy.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania produktów lub usług przez Uczestnika, zamówionych na łamach serwisu.

10.Zmiana Regulaminu

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym zakresie i w każdym momencie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
 • O każdej zmianie Regulaminu poinformuje na stronie serwisu.
 • Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania ze zmianą Regulaminu.
 • Zmiany obowiązującego regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Użytkowników, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

11.Webinary, szkolenia i kursy online

 • Uczestnik oświadcza, że został poinformowany iż wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców i są chronione prawem autorskim zgodnie z wymogami aktualnego prawa. To oznacza, że Uczestnik nie może bez uprzedniej zgody Administratora, udostępniać, kopiować, nagrywać, przekazywać innym osobom, reprodukować i utrwalać wszystkich materiałów szkoleniowych w tym również webinarów.
 • Uczestnik musi sam zadbać o odpowiednie łącze internetowe, które pozwoli mu na niczym zakłócony dostęp do oferowanych produktów lub usług.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinaru, szkolenia lub startu kursu online, o czym poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną.
 • Administrator informuje, a Uczestnik akceptuje tę informację i wyraża zgodę na przeprowadzenie szkoleń, webinarów i kursów w formie video konferencji. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na rejestrację i udostępnienie jego wizerunku na stronie Serwisu lub też innych materiałach marketingowych Administratora.

12.Newsletter

Uczestnik dobrowolnie może zapisać się do otrzymywania w formie elektronicznej darmowych materiałów edukacyjnych lub marketingowych w formie newslettera, które będą do niego wysyłane przez Administratora na podany adres mail lub w formie wiadomości przesyłanych przez Messenger. W każdej chwili Uczestnik może wypisać się z listy subskrybentów.

13.Wymogi techniczne dla Uczestnika

Minimalne wymagania techniczne jakie musi spełnić Uczestnik do prawidłowego korzystania z Serwisu to:

 • Urządzenie mobilne lub komputer, laptop z podłączeniem do internetu. Internet musi mieć odpowiednią ilość przesyłu danych. Zbyt słaby przesył danych z internetu z jakiego korzysta Uczestnik, może spowodować problemy w należytym funkcjonowaniu Serwisu, za który Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Aktualny adres e-mail poczty internetowej.
 • Zaktualizowana przeglądarka internetowa.
 • Włączone pliki cookies oraz javascript.
 • Dostęp do formatów dokumentów z rozszerzeniem „pdf”.

14.Ochrona danych osobowych

 • Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujący sposób:
  • Gromadzi w trakcie zapisu na bezpłatny webinar: imię, adres mail oraz w szczególnych przypadkach numer telefonu.
  • Gromadzi w trakcie składania zamówienia na zakup produktów lub usług oferowanych na stronie serwisu: danych osobowych (imienia i nazwiska), danych kontaktowych (adresu mail, telefonu), danych wymaganych do wystawienia faktury w tym numeru NIP i adresu.
  • Przetwarza w celu należytej realizacji warunków zamówienia i umowy.
  • Przetwarza na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym przepisów podatkowych, księgowych, ustaw o ochronie danych osobowych, ustawy w zakresie rozpatrywania reklamacji.
  • Przetwarza i gromadzi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.
 • Administrator może powierzyć przetwarzanie danych tylko podmiotom, które mają umocowanie prawne, są związane z Administratorem odpowiednimi umowami handlowymi, które to umowy mają na celu zapewnić należyte wykonanie umowy między Administratorem a Uczestnikiem. W sytuacji gdy Uczestnik zostaje przekierowany przez serwis na stronę kontrahenta serwisu, zobowiązany jest on do zapoznania się i przestrzegania regulaminów serwisów i stron internetowych kontrahentów Administratora. Uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia tych regulaminów. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności prawnej czy też organizacyjnej za treść regulaminów i działania kontrahentów Administratora. Do podmiotów tych mogą należeć:
  • Podmioty współpracujące w zakresie email marketingu.
  • Podmioty współpracujące w zakresie usług hostingowych.
  • Podmioty współpracujące w zakresie wystawiania faktur online, w tym biuro księgowo/rachunkowe Administratora.
  • Dostawcy usług informatycznych.
  • Kancelarie prawnicze.
  • Dostawcy platform szkoleniowych.
  • Integratorzy płatności internetowych.
 • Administrator oświadcza, że nie przekazuje danych firmom zewnętrznym na ich własny użytek.
 • Podanie danych Uczestnika jest niezbędne do przeprowadzenia skutecznej realizacji zamówienia, transakcji zakupu i zapisu na wydarzenia lub webinary.
 • Błędne podanie danych przez Uczestnika może skutkować:
  • Brakiem możliwości realizacji zlecenia.
  • Odmową ze strony Administratora wykonania należycie warunków umowy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trudności lub konsekwencje błędnie podanych danych przez Uczestnika w formularzu zamówienia lub zapisu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zapisu lub zamówienia w przypadku podania błędnych danych przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do podawania danych z należytą starannością i wyłącznie prawdziwych. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną/karną za podawanie danych fałszywych lub podszywanie się pod osoby trzecie.

 • Uczestnik swoje dane podaje dobrowolnie. Prawa do przetwarzania danych osobowych realizowane są w zakresie:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe, przeniesienia danych może nastąpić do innego administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
  • prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator oświadcza, że szczegółowa Polityka Prywatności, która reguluje prawa i obowiązki Uczestnika i Administratora jest dostępna na stronie Serwisu.
 • Uczestnik oświadcza, że zapoznał się akceptuje w całości Regulamin oraz Politykę Prywatności.

15.Reklamacje

Jeżeli Uczestnik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

 • Dane przekazane Administratorowi, w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy, wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 • W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy Uczestnik nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Uczestnik może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Administratora swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z bazy Administratora.
 • Uczestnik zgłasza reklamację w formie pisemnej przysyłając ją na adres mail czesc@miladubiela.pl
 • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Uczestnika.
 • Jeżeli reklamacja będzie zasadna, Administrator dokona zwrotu uiszczonej kwoty ceny usługi na bankowe konto Uczestnika w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

16.Postanowienia końcowe.

 • Regulamin jest dostępny dla każdej osoby korzystającej z Serwisu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Dokument ten jest przygotowany przez firmę MDExpert. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać dokument bez pisemnej zgody MDExpert.
 • Regulamin obowiązuje od 30.10.2019 roku.