fbpx

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Dokument ten jest przygotowany przez firmę MD Expert. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone,. Zabrania zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać dokument bez pisemnej zgody MD Expert.

Polityka Bezpieczeństwa

Zgodnie z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku art. 28 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) firma MD Expert oferująca usługi pośrednictwa finansowego za pośrednictwem strony www.biznespomorskie.pl oświadcza,iż :

1.Nie sprzedaje i nie udostępnia na żadnej innej podstawie prawnej podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników strony www.biznespomorskie.pl, chyba że użytkownik wyrazi na taką czynność zgodę. MD Expertjest zobowiązana do udostępnienia danych osobowych tylko jeżeli MD Expert otrzyma prawomocne orzeczenie sądu lub organów ścigania wzywające do takiego udostępnienia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

2.Jako Podmiot Przetwarzający oraz Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

3.Zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie przetwarzał Danych osobowych w celach i zakresie innych niż usługa pośrednictwa kredytowego.

4.Zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych, a także do udzielenia asysty w wykonywaniu oraz do wykonywania jako takiego, wszelkich obowiązków dotyczących Administratorów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami RODO, innymi przepisami Unii Europejskiej (UE) oraz prawa polskiego.

5.Podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 30, 32, 35 oraz 36 RODO, informując o wynikach na bieżąco Administratorów, przy czym wynik analizy, o której mowa w art. 32, 35 oraz 36 RODO zostaje przekazany Administratorom po raz pierwszy przed rozpoczęciem przetwarzania Danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

6.Jako Administrator danych oraz Podmiot Przetwarzający MD Expert zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, zarówno w trakcie trwania zgody jak i po jej ustaniu, czyli wycofaniu zgody przez Użytkownika.

7.MD Expert jako Podmiot przetwarzający oraz Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa i zwraca innym Administratorom danych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
Dokument ten jest przygotowany przez firmę MD Expert. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone,. Zabrania zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać dokument bez pisemnej zgody MD Expert

8.Jako Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu w ciągu 24 h.

9.Jako Administrator danych osobowych po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza fakt wystąpienia do Organu Nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Obowiązek ustanowiony w art. 33 ma być zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 h od naruszenia, chyba, że ryzyko naruszenia praw i wolności jest mało prawdopodobne.

10.Wprowadził Instrukcję postępowaniana wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. Instrukcja ta dostępna jest na każde żądanie Organu Nadzorczego, innych Organów Państwowych, Administratorów dla których MDExpert jest związany umową o przetwarzaniu danych osobowych i występuje jako Podmiot Przetwarzający Dane Osobowe oraz na każde żądanie Użytkownika.

11.Oświadcza, że prowadzi Rejestr czynności przetwarzania danych oraz Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest elementem dokumentacji ochrony danych.

12.Oświadcza, że prowadzi Ocenę skutków dla ochrony danych osobowych w zakresie plików cookies i innych niezbędnych narzędzi analitycznych wykorzystywanych jedynie do promowania produktów Reklamodawców i docierania do grup zainteresowanych produktami oferowanymi za pośrednictwem strony www.biznespomorskie.pl.

13.Oświadcza, że prowadzi Ocenę ryzyka–procedura zawierająca katalog najczęstszych zagrożeń i incydentów, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz określić modelowy sposób zachowania pracowników i obowiązek informowania o domniemanych incydentach lub podejrzanych wydarzeniach wyznaczonych osób.

14.Oświadcza, że nie prowadzi działalności w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania gdyż nie jest instytucją finansową udzielającą kredytów i pożyczek.

15.Plik cookie z ang. ciasteczka to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze każdego z nas. Pliki cookies zawierają pliki tekstowe czyli tekst oraz liczby, np. daty i nie są one aplikacjami zawierającymi wirusy czy inne szkodliwe kody. Celem „ciasteczek” jest przechowywanie nie których informacji na temat użytkowników strony internetowej. Informacje te są następnie wykorzystywane do celów statystycznych i marketingowych oraz umożliwiają analizę odwiedzanych podstron. Nasza strona używa Google Analytics, które jest jednym z najbardziej popularnych i obdarzonym zaufaniem internetowym narzędziem analitycznym. Narzędzie to jest nam niezbędne w codziennej pracy i pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób każdy Użytkownik naszej strony korzysta z tej strony oraz jak możemy ulepszyć jej funkcjonalność. Na oficjalnej stronie Google Analytics znajdziesz więcej informacji na temat tzw. Ciasteczek.Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowe